ETI: Študija izvedljivosti izkoriščanja odpadne toplote

Študija izvedljivosti izkoriščanja odpadne toplote, kjer so bile preučene zmožnosti izkoriščanja odpadne toplote za proizvodnjo toplote za ogrevanje prostorov, proizvodnjo hladu ali električne energije.

Situacija

Družba ETI Elektoelement d.d. je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, distribucijo električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike, poleg tega pa proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike.

Poslovni izziv
Podjetje ETI Elektroelement si prizadeva krepiti fleksibinost in konkurenčnost na osvajanju novih proizvodov, dobiček pa investira v znanje, trge in tehnološki razvoj.
Načrtovanje tehnološkega razvoja so izvajali z zavedanjem, da na področju optimizacije preskrbe s toploto obstajajo neizkoriščeni potenciali plinskih peči, nizka stopnja samooskrbe z energijo in visoki stroški ogrevanja prostorov.
Kljub prepoznavanju možnosti za večje izkoriščenje potenciala toplote dimnih plinov pri plinskih pečeh so se v podjetju soočili s težavno identifikacijo ustrezne rešitve zaradi pomanjkljivih informacij (kot so časovna naključnost nekaterih tehnoloških procesov, nepoznana dinamika potreb po toploti in hladu, nepoznani stroški in ekonomska učinkovitost projekta). Kot ustreznega so prepoznali cilj povečevanja učinkovitosti rabe energije in nižanja obratovalnih stroškov preskrbe z energijo.
Zaradi kompleksnosti rešitve in velike dinamike obratovanja naprav se klasična metodologija zasnove energetskega postrojenja (na osnovi nazivnih moči, letnega števila obratovalnih ur itd.) ni izkazala za ustrezno – potrebovali so podrobnejšo analizo z računalniško simulacijo potencialnih rešitev.
Nadaljevanje obstoječega sistema preskrbe s toploto za podjetje predstavlja tveganje zmanjševanja konkurenčnosti, slabše ekonomske učinkovitosti podjetja in večje odvisnosti od (visokih) stroškov energentov. Brez podrobne študije izvedljivosti izkoriščanja odpadne toplote podjetje ne bi imelo jasne vizije tehnološkega razvoja optimizacije rabe toplote, ki tudi omogoča kakovostno izvedbo sledečih si korakov (priprava projektne dokumentacije, zbiranje ponudb za izvedbo, pregled in priprava za kandidaturo za subvencije in razpise učinkovite rabe energije itd.).

Razlogi

 1. Na voljo je odpadna toplota peči, vendar ni jasno, ali jo je možno in ekonomsko upravičeno ustrezno izkoristiti zaradi dinamike proizvodnega procesa v pečeh in sušilnicah.
 2. Nižanje stroška preskrbe s toploto (ogrevanje prostorov).
 3. Ekonomika različnih rešitev je bila nejasna, zaradi veliko spremenljivih dejavnikov, kot so npr. klimatski pogoji na lokaciji, razpoložljivost (po času in moči) proizvedene odpadne toplote itd.
 4. Izkoriščanje odpadne toplote za hlajenje prostorov v proizvodnji tehnične keramike poleti (absorpcijski hladilni agregat).
 5. Nejasna soodvisnost in korelacije med različnimi možnimi rešitvami za izrabo odpadne toplote.
 6. Nižanje stroška električne energije z lastno proizvodnjo iz odpadne toplote (sistem ORC).

Zmožnosti in rešitev

Izvedena je bila študija izvedljivosti izkoriščanja odpadne toplote, kjer so bile preučene zmožnosti izkoriščanja odpadne toplote za proizvodnjo toplote za ogrevanje prostorov, proizvodnjo hladu ali električne energije. Študija izvedljivosti je vsebovala naslednje vsebinske sklope:

 1. Podrobna računalniška simulacija kombiniranega energetskega sistema za obdobje enega leta, ki temelji na eno-urnih intervalih ter realnih klimatskih pogojih.
 2. Identifikacija potencialov odpadne toplote.
 3. Primerjava energetskih kazalnikov obstoječega stanja s kazalniki, ki bi jih dosegli z implementacijo predlaganih sistemov za izrabo odpadne toplote pod enakimi pogoji (npr. v istem letu).
 4. Opis potrebnih predelav obstoječega sistema.
 5. Ocena stroškov investicije.
 6. Ekonomska analiza (enostavni vračilni rok, interna stopnja donosnosti, neto sedanja vrednost).

Podjetje Inea je s celovito študijo omogočilo seznanitev investitorja z obstoječim stanjem ter tehnično in ekonomsko ovrednotilo potenciale, ki omogočajo izvajanje nadaljnjih korakov pri izvedbi investicije.

Rezultati

 1. Predlog in zasnova ustreznega sistema izkoriščanja toplote.
 2. Izračun prihrankov za posamezne energente in celovit investicijski elaborat, z izračunom rentabilnosti (neto sedanja vrednost, ROI, enostavni vračilni rok investicije, …).
 3. Jasna izhodišča za izdelavo kakovostne izvedbene projektne dokumentacije.

Ivan Lavrač, projektni inženir, zaposlen v razvoju tehnične keramike v podjetju ETI Elektroelement d.d., je ocenil projekt:

»Inženirji iz podjetja Inea so za naše podjetje uspešno izvedli študijo izvedljivosti izkoriščanja toplote dimnih plinov iz komornih peči v obratu v Izlakah. Pokazali so profesionalen pristop k izdelavi samega elaborata, svoje delo pa izvedli kakovostno in v zahtevanem roku. Podrobne računalniške simulacije obratovanja možnih sistemov z ekonomsko analizo so se za nas izkazale kot ključnega pomena, saj je obravnavana problematika terjala naprednejši metodološki pristop k reševanju. Tako pridobljeni rezultati so nam omogočili jasen vpogled v razpoložljivo stanje in prispevajo k učinkovitejšemu nadaljevanju izvedbe projekta.«

 

SODELUJMO!

Univerzalne rešitve na področju računalniškega vodenja v energetiki in industriji, ki bi ustrezala vsem podjetjem, ni! Ker je naročnik naš partner in ker sodelujemo s podjetji iz različnih panog, razumemo vaše potrebe in znamo izdelati vam prilagojeno rešitev.

Kontaktirajte nas