Načrt enakosti spolov – NES

Enakost spolov je ključnega pomena za razvoj znanja in napredek družbe. Spodbujanje enakosti spolov je pomembno za zagotovitev, da je naše delovno okolje vključujoče in raznoliko ter odraža potrebe in izkušnje vseh članov družbe. V Inei smo zavezani ustvarjanju delovnega okolja, ki je enakopravno, vključujoče in podpira vse ljudi.

Kot je opisano v splošnih prilogah delovnega programa Obzorje Evropa 2021–2022, je obstoj načrta za enakost spolov, ki izpolnjuje vrsto obveznih zahtev, postal merilo za upravičenost za vse javne organe, visokošolske ustanove in raziskovalne organizacije iz držav članic in pridruženih držav, ki se prijavljajo na razpise Obzorja z roki v letu 2022.

V kontekstu razvoja delovnega okolja družbe INEA, ki mora odražati potrebe in izkušnje vseh članov, smo razvili “Načrt za enakost spolov” (NES). Slednji vključuje celovit pregled naših politik in praks za opredelitev področij, kjer lahko izboljšamo enakost spolov. Posebni cilji in pobude znotraj naše organizacije se osredotočajo na naslednja prednostna področja:

(a) enakost spolov pri vodenju in odločanju,
(b) enakost spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju,
(c) organizacijska kultura in ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem,
(d) pristranskost in stereotipi glede spola,
(e) spolno nadlegovanje, in
(f) zbiranje, dostop in obdelava podatkov, ki upoštevajo spol.

Dokument tudi opredeljuje odgovornosti in navaja človeške vire, potrebne za izboljšanje enakosti spolov v podjetju.

Naš cilj je ustvariti delovno okolje, ki je vključujoče in podpira vse ljudi, ne glede na spolno identiteto. Da bi to dosegli, bomo izvajali redno in temeljito analizo naših trenutnih politik in praks, da bi ugotovili vsa področja, kjer lahko obstaja pristranskost ali neenakost glede na spol. To bo vključevalo vse od pregleda naših procesov zaposlovanja, napredovanja in ocenjevanja uspešnosti, do naših programov usposabljanja in razvoja. Prav tako se bomo redno posvetovali z našimi zaposlenimi, da bi se skupaj učili, kako ustvariti delovno okolje, ki bolj enakopravno vključuje opredelitev glede spola. V ta namen bomo izvajali fokusne skupine in ankete, da bi razumeli izkušnje in poglede zaposlenih.

Namen našega NES je vključiti zaposlene v participativni posvetovalni proces za opredelitev prednostnih nalog in ukrepov našega podjetja za odpravo neenakosti med spoloma ter spodbujanje raznolikosti, enakih možnosti in odprtosti družbe. Posledično je NES “živ” dokument, ki ga redno pregledujemo in posodabljamo, da zagotovimo konstanten napredek pri doseganju naših ciljev.

Za vsa vprašanja v zvezi s to temo se obrnite na nas in nam pišite na gep@inea.si.